تعرفه و قیمت‌

تعرفه و قیمت‌

 

نرخ باربری با خاور، کامیون، کامیون شش چرخ و ده چرخ و تریلی

شما مشتریان با توجه به نوع بار خود هریک از وسیله‌های نقلیه خاور، کامیون، کامیون شش چرخ، کامیون ده چرخ، تریلی را انتخاب نمایید. با توجه به نوع ماشین از جدول تهیه‌شده قیمت موردنظر را مشاهده می‌نمایید.

تعرفه و قیمت‌

تعرفه و قیمت‌

هزینه حمل بار از مشهد به مقصد خاور کامیون ۹۱۱ تک ( کامیون شش چرخ) جفت ( کامیون ده چرخ ) تریلی
هزینه حمل بار از مشهد به آبادان ۸۲۰ ۹۹۰ ۱۱۳۰ ۱۴۴۰ ۱۸۸۰
هزینه حمل بار از مشهد به آذرشهر ۶۱۰ ۷۳۰ ۸۷۰ ۱۲۷۰ ۱۷۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به آزادشهر ۲۹۵ ۳۴۰ ۴۱۵ ۵۸۵ ۷۴۵
هزینه حمل بار از مشهد به آستارا ۵۳۷ ۶۹۰ ۸۵۰ ۱۲۲۵ ۱۶۶۰
هزینه حمل بار از مشهد به آستانه اشرفیه ۴۶۵ ۵۴۳ ۶۴۰ ۹۵۰ ۱۳۳۵
هزینه حمل بار از مشهد به آشخانه ۲۳۵ ۳۰۰ ۳۷۷ ۵۵۰ ۷۱۰
هزینه حمل بار از مشهد به آمل ۳۳۵ ۴۰۲ ۵۱۰ ۴۱۰ ۹۳۵
هزینه حمل بار از مشهد به ابهر ۴۳۵ ۵۳۰ ۶۶۷ ۹۷۰ ۱۲۴۵
هزینه حمل بار از مشهد به اراک ۴۶۰ ۵۶۵ ۷۱۰ ۹۶۵ ۱۲۸۵
هزینه حمل بار از مشهد به اردبیل ۶۰۵ ۷۰۵ ۸۷۳ ۱۲۷۸ ۱۷۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به اردستان ۴۸۰ ۵۷۵ ۶۹۵ ۹۵۰ ۱۲۸۰
هزینه حمل بار از مشهد به اردکان ۴۰۵ ۵۱۷ ۶۵۰ ۹۳۸ ۱۲۲۵
هزینه حمل بار از مشهد به ارومیه ۶۲۰ ۷۴۸ ۹۱۸ ۱۳۴۰ ۱۷۸۰
هزینه حمل بار از مشهد به اسفراین ۲۷۰ ۳۱۵ ۳۸۰ ۵۲۷ ۷۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به اسلام اباد ۶۵۵ ۸۲۰ ۱۰۲۷ ۱۴۱۷ ۱۸۰۲
هزینه حمل بار از مشهد به اصفهان ۴۵۸ ۵۵۰ ۶۶۰ ۸۸۸ ۱۲۳۰
هزینه حمل بار از مشهد به الیگودرز ۵۴۵ ۶۶۸ ۸۰۸ ۱۱۱۸ ۱۵۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به انار ۴۴۸ ۵۴۷ ۶۵۷ ۸۸۹ ۱۲۳۰
هزینه حمل بار از مشهد به اندیمشک ۶۷۸ ۸۲۵ ۱۰۰۰ ۱۳۲۸ ۱۷۲۹
هزینه حمل بار از مشهد به انزلی ۴۷۹ ۵۶۷ ۶۹۷ ۹۴۷ ۱۳۵۹
هزینه حمل بار از مشهد به اهر ۵۷۸ ۷۰۰ ۸۷۰ ۱۲۴۰ ۱۷۳۹
هزینه حمل بار از مشهد به اهواز ۷۳۸ ۸۷۹ ۱۰۸۰ ۱۴۰۷ ۱۴۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به ایرانشهر ۶۶۸ ۷۶۹ ۸۸۵ ۱۲۰۵ ۱۶۱۸
هزینه حمل بار از مشهد به ایذه اهواز ۸۳۰ ۱۰۰۷ ۱۱۵۰ ۱۵۲۰ ۲۰۵۸
هزینه حمل بار از مشهد به ایلام ۶۹۵ ۸۳۵ ۱۰۲۷ ۱۵۰۰ ۱۸۹۴
هزینه حمل بار از مشهد به بابل ۳۲۹ ۳۹۸ ۵۱۰ ۷۰۸ ۹۶۵
هزینه حمل بار از مشهد به بابلسر ۳۴۰ ۴۱۸ ۵۰۸ ۷۲۶ ۹۷۵
هزینه حمل بار از مشهد به باجگیران ۳۴۶ ۴۲۳ ۵۴۸ ۷۶۳ ۱۰۴۰
هزینه حمل بار از مشهد به بافت کرمان ۴۴۲ ۵۵۰ ۶۸۸ ۹۴۶ ۱۲۴۹
هزینه حمل بار از مشهد به بافق کرمان ۴۳۸ ۵۲۸ ۶۵۸ ۹۳۰ ۱۲۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به بانه ۷۱۹ ۸۷۵ ۱۰۰۰ ۱۴۲۵ ۱۹۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به بجستان ۲۴۹ ۲۸۸ ۳۵۸ ۵۱۹ ۶۸۹
هزینه حمل بار از مشهد به بجنورد ۲۱۷ ۲۷۰ ۳۲۸ ۴۹۰ ۶۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به برازجان ۶۲۸ ۷۵۰ ۸۴۷ ۱۲۴۹ ۱۶۵۹
هزینه حمل بار از مشهد به بردسکن ۲۴۹ ۲۸۸ ۳۷۸ ۵۴۹ ۶۷۸
هزینه حمل بار از مشهد به بردسیر ۴۴۹ ۵۷۰ ۶۸۲ ۹۴۸ ۱۲۲۰
هزینه حمل بار از مشهد به بروجرد ۵۱۶ ۶۴۰ ۷۸۸ ۱۰۸۷ ۱۴۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به بروجن ۴۷۵ ۶۰۵ ۷۴۵ ۱۰۲۷ ۱۳۸۸
هزینه حمل بار از مشهد به بشرویه ۲۸۹ ۳۳۷ ۴۰۸ ۵۴۸ ۷۸۰
هزینه حمل بار از مشهد به بم ۵۰۸ ۶۰۰ ۷۲۸ ۹۹۵ ۱۳۱۵
هزینه حمل بار از مشهد به بندرامام ۷۹۵ ۹۱۸ ۱۱۰۰ ۱۴۴۰ ۱۹۴۰
هزینه حمل بار از مشهد به بندربوشهر ۶۴۲ ۷۸۰ ۹۵۰ ۱۳۴۰ ۱۷۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به بندرترکمن ۳۱۹ ۳۸۴ ۴۳۰ ۶۱۸ ۸۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به بندرجاسک ۶۷۵ ۸۲۰ ۱۰۱۰ ۱۳۸۰ ۱۸۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به بندرعباس ۶۵۳ ۷۶۸ ۹۱۸ ۱۲۰۵ ۱۵۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به بندرعسلویه ۸۰۵ ۸۹۰ ۱۱۲۲ ۱۵۷۹ ۲۰۵۵
هزینه حمل بار از مشهد به بندرکنگان ۷۴۸ ۸۸۰ ۱۰۶۰ ۱۴۱۹ ۱۹۷۰
هزینه حمل بار از مشهد به بندرگز ۳۲۸ ۳۸۹ ۴۸۷ ۶۶۹ ۸۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به بندرلنگه ۷۱۵ ۸۲۵ ۹۸۹ ۱۳۲۸ ۱۷۶۰
هزینه حمل بار از مشهد به بندرماهشهر ۸۰۵ ۹۳۵ ۱۱۱۸ ۱۴۲۹ ۱۹۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به بوکان ۷۳۹ ۸۵۸ ۱۰۱۸ ۱۴۲۹ ۱۸۹۸
هزینه حمل بار از مشهد به بهبهان ۸۰۰ ۹۳۰ ۱۱۱ ۱۴۵۹ ۱۸۷۵
هزینه حمل بار از مشهد به بهشهر ۳۰۵ ۳۸۰ ۴۶۷ ۶۲۸ ۸۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به بیجار ۵۵۵ ۶۲۹ ۷۶۸ ۱۱۰۸ ۱۱۴۶
هزینه حمل بار از مشهد به بیرجند ۲۸۶ ۳۴۵ ۴۱۸ ۵۹۵ ۸۲۵
هزینه حمل بار از مشهد به پیله سوار ۶۲۷ ۷۸۴ ۹۸۷ ۱۳۵۸ ۱۸۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به پارس ابادمغان ۶۵۷ ۸۴۵ ۱۰۸۴ ۱۴۱۸ ۱۹۶۵
هزینه حمل بار از مشهد به پاوه ۷۴۵ ۸۸۵ ۱۰۸۵ ۱۴۱۵ ۱۹۴۸
هزینه حمل بار از مشهد به پیرانشهر ۶۷۵ ۸۲۵ ۱۱۰۵ ۱۴۵۷ ۲۰۷۵
هزینه حمل بار از مشهد به تاکستان ۴۰۳ ۵۱۸ ۶۵۵ ۹۴۳ ۱۲۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به تایباد ۲۲۵ ۲۷۷ ۳۴۲ ۵۰۵ ۶۵۵
هزینه حمل بار از مشهد به تبریز ۵۶۵ ۶۶۵ ۸۰۰ ۱۱۴۷ ۱۶۳۹
هزینه حمل بار از مشهد به تربت جام ۲۰۰ ۲۳۵ ۳۰۰ ۴۱۷ ۵۷۰
هزینه حمل بار از مشهد به تربت حیدریه ۲۰۵ ۲۳۸ ۳۰۹ ۴۴۵ ۵۷۰
هزینه حمل بار از مشهد به تنکابن ۳۹۹ ۴۸۵ ۶۰۵ ۹۰۰ ۱۲۷۷
هزینه حمل بار از مشهد به تویسرکان ۵۰۰ ۶۱۵ ۷۸۰ ۱۱۰۰ ۱۴۶۸
هزینه حمل بار از مشهد به تهران ۳۰۵ ۴۰۰ ۵۲۵ ۷۶۵ ۹۸۹
هزینه حمل بار از مشهد به جزیره کیش ۸۴۵ ۹۶۵ ۱۱۵۷ ۱۵۳۲ ۱۹۶۹
هزینه حمل بار از مشهد به جلفا ۷۰۵ ۸۱۸ ۹۸۷ ۱۴۰۹ ۱۹۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به جنت آباد ۲۲۵ ۲۷۵ ۳۲۹ ۵۱۰ ۶۶۰
هزینه حمل بار از مشهد به جهرم ۵۶۱ ۶۶۷ ۸۳۷ ۱۲۱۹ ۱۵۳۵
هزینه حمل بار از مشهد به جیرفت ۵۶۵ ۶۶۷ ۸۰۵ ۱۱۰۹ ۱۴۴۷
هزینه حمل بار از مشهد به چابهار ۷۱۵ ۷۶۹ ۹۸۹ ۱۳۳۷ ۱۸۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به چالوس ۳۸۷ ۴۷۷ ۵۹۸ ۸۸۵ ۱۲۰۹
هزینه حمل بار از مشهد به چناران ۱۱۸ ۱۳۹ ۱۸۹ ۲۷۹ ۳۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به حاجی ابادقائن ۳۶۸ ۴۲۹ ۵۰۰ ۷۲۵ ۸۷۸
هزینه حمل بار از مشهد به خاش ۵۶۸ ۶۶۸ ۸۱۵ ۱۱۴۸ ۱۴۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به خرم آباد ۸۳۷ ۷۸۵ ۹۷۸ ۱۲۷۸ ۱۷۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به خرمشهر ۸۱۹ ۹۴۸ ۱۱۲۷ ۱۴۲۸ ۱۸۱۵
هزینه حمل بار از مشهد به خسروی ۶۷۸ ۸۱۹ ۱۰۸۸ ۱۴۰۷ ۲۰۵۵
هزینه حمل بار از مشهد به خلخال ۵۸۵ ۶۵۷ ۹۲۷ ۱۳۲۹ ۱۸۳۹
هزینه حمل بار از مشهد به خمین ۴۵۸ ۵۶۵ ۷۰۵ ۹۳۷ ۱۲۰۸
هزینه حمل بار از مشهد به خواف ۲۶۵ ۳۱۵ ۳۷۸ ۵۰۵ ۶۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به خوانسار ۴۵۷ ۵۶۸ ۷۰۵ ۹۶۷ ۱۳۰۸
هزینه حمل بار از مشهد به خوی ۶۳۹ ۷۴۸ ۸۷۵ ۱۳۰۰ ۱۷۴۵
هزینه حمل بار از مشهد به داراب ۵۵۵ ۶۸۵ ۸۴۹ ۱۲۱۹ ۱۶۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به دامغان ۲۷۹ ۳۵۹ ۴۵۵ ۶۵۵ ۸۸۹
هزینه حمل بار از مشهد به درگز ۳۴۸ ۴۲۸ ۵۲۷ ۷۶۸ ۱۰۱۸
هزینه حمل بار از مشهد به درود ۶۱۹ ۶۵۷ ۹۳۸ ۱۲۶۸ ۱۶۷۸
هزینه حمل بار از مشهد به دزفول ۶۷۸ ۸۱۹ ۱۰۰۲ ۱۳۲۷ ۱۷۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به دلیجان ۴۵۷ ۵۵۸ ۷۰۳ ۱۰۰۰ ۱۳۲۹
هزینه حمل بار از مشهد به دماوند ۳۲۷ ۴۲۹ ۵۶۸ ۸۱۷ ۱۰۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به دوغارون ۲۵۸ ۳۰۸ ۳۸۷ ۵۸۷ ۷۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به دوکوهانه ۵۵۷ ۶۳۵ ۷۵۵ ۱۱۰۰ ۱۳۷۸
هزینه حمل بار از مشهد به دوگنبدان ۷۳۷ ۸۲۸ ۹۶۷ ۱۱۵۷ ۱۵۱۷
هزینه حمل بار از مشهد به دهدشت ۸۳۷ ۹۶۷ ۱۱۳۹ ۱۵۴۷ ۱۹۶۷
هزینه حمل بار از مشهد به دهلران ۶۶۷ ۸۰۰ ۹۶۷ ۱۳۶۸ ۱۷۲۵
هزینه حمل بار از مشهد به دیزباد ۱۲۵ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۷۹ ۳۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به رامسر ۴۰۰ ۴۹۸ ۶۱۸ ۸۸۷ ۱۲۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به رامهرمز ۷۵۸ ۹۰۰ ۱۱۰۰ ۱۴۳۸ ۱۸۱۷
هزینه حمل بار از مشهد به رشت ۴۷۶ ۵۵۷ ۶۶۷ ۹۴۶ ۱۳۴۹
هزینه حمل بار از مشهد به رشتخوار ۲۲۷ ۲۷۵ ۳۲۸ ۴۶۶ ۶۶۵
هزینه حمل بار از مشهد به رفسنجان دستجرد ۵۰۲ ۵۹۸ ۷۲۵ ۹۸۹ ۱۳۱۸
هزینه حمل بار از مشهد به رودسر ۴۰۵ ۴۹۸ ۶۱۸ ۸۸۷ ۱۲۲۹
هزینه حمل بار از مشهد به زابل ۵۶۷ ۶۶۹ ۸۱۷ ۱۱۳۷ ۱۴۸۹
هزینه حمل بار از مشهد به زابلی سراوان ۷۶۸ ۸۶۶ ۱۰۳۸ ۱۴۰۰ ۱۹۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به زاهدان ۵۰۵ ۶۰۸ ۷۳۹ ۱۰۰۰ ۱۳۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به زنجان کبودراهنگ ۴۵۸ ۵۶۷ ۷۰۸ ۱۰۰۵ ۱۴۲۹
هزینه حمل بار از مشهد به ساری ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۷۸ ۹۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به ساوه ۳۵۹ ۴۵۵ ۵۷۴ ۸۱۷ ۱۱۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به سبزوار ۲۰۹ ۲۵۹ ۳۲۷ ۴۴۷ ۵۶۸
هزینه حمل بار از مشهد به سراوان ۷۱۸ ۸۲۷ ۹۸۷ ۱۳۳۹ ۱۸۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به سرایان ۲۸۷ ۳۳۵ ۴۰۹ ۵۴۷ ۸۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به سربیشه ۳۰۳ ۳۸۷ ۴۸۹ ۶۴۹ ۹۲۷
هزینه حمل بار از مشهد به سرچشمه کرمان ۵۲۷ ۶۱۸ ۵۱۷ ۱۰۲۷ ۱۳۴۹
هزینه حمل بار از مشهد به سرخس ۲۰۰ ۲۵۹ ۳۰۰ ۴۵۲ ۶۲۷
هزینه حمل بار از مشهد به سردشت ۷۳۹ ۸۸۵ ۱۰۶۷ ۱۵۰۰ ۱۹۳۷
هزینه حمل بار از مشهد به سقز ۷۱۸ ۸۶۹ ۱۰۰۰ ۱۳۸۷ ۱۸۴۷
هزینه حمل بار از مشهد به سلماس ۶۰۰ ۷۰۵ ۹۰۸ ۱۲۴۷ ۱۶۶۶
هزینه حمل بار از مشهد به سمنان ۲۸۷ ۳۷۹ ۴۸۹ ۷۰۰ ۹۵۰
هزینه حمل بار از مشهد به سنقر ۵۳۸ ۶۶۹ ۸۳۷ ۱۱۳۷ ۱۵۰۸
هزینه حمل بار از مشهد به سنندج ۶۷۸ ۸۱۹ ۱۰۴۷ ۱۴۰۹ ۱۸۳۷
هزینه حمل بار از مشهد به سوسنگرد ۷۵۷ ۹۰۰ ۱۰۸۸ ۱۴۱۶ ۱۹۱۸
هزینه حمل بار از مشهد به سیرجان ۴۶۶ ۵۸۵ ۷۲۸ ۹۸۹ ۱۲۵۷
هزینه حمل بار از مشهد به شاهرود ۲۶۵ ۳۲۷ ۴۱۹ ۵۷۵ ۸۱۷
هزینه حمل بار از مشهد به شوشتر ۷۳۹ ۸۸۶ ۱۰۷۶ ۱۴۱۸ ۱۸۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به شهربابک ۴۶۸ ۵۸۵ ۷۲۷ ۹۸۹ ۱۳۴۰
هزینه حمل بار از مشهد به شهرضا ۴۶۵ ۵۵۵ ۶۸۰ ۹۳۸ ۱۲۰۹
هزینه حمل بار از مشهد به شهرکرد ۴۷۵ ۵۵۷ ۷۰۵ ۹۵۸ ۱۲۷۹
هزینه حمل بار از مشهد به شهرنوباخرز ۲۲۷ ۲۷۸ ۳۴۹ ۵۰۹ ۶۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به شیراز ۴۷۹ ۶۰۰ ۷۳۹ ۱۰۱۷ ۱۳۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به شیروان ۱۸۸ ۲۳۸ ۳۰۰ ۴۳۹ ۵۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به طبس ۳۱۸ ۳۶۸ ۴۴۸ ۶۲۸ ۸۴۹
هزینه حمل بار از مشهد به علی اباد کتول ۲۸۹ ۳۴۷ ۴۱۹ ۵۷۸ ۷۴۸
هزینه حمل بار از مشهد به فاروج ۱۸۷ ۲۲۹ ۲۸۹ ۴۱۹ ۵۴۹
هزینه حمل بار از مشهد به فردوس ۲۷۹ ۳۲۸ ۳۷۹ ۵۰۵ ۷۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به فریمان ۱۸۷ ۲۲۹ ۲۸۹ ۴۱۹ ۵۴۹
هزینه حمل بار از مشهد به فسا ۵۴۹ ۶۶۸ ۸۱۸ ۱۱۹ ۱۶۵۸
هزینه حمل بار از مشهد به فومن ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۸ ۱۰۰۹ ۱۴۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به فیض اباد ۲۲۸ ۲۷۸ ۳۲۹ ۴۷۵ ۶۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به قائم شهر ۳۰۸ ۳۸۵ ۵۰۰ ۶۷۸ ۹۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به قائن ۲۷۸ ۳۱۸ ۳۷۹ ۵۴۸ ۷۴۸
هزینه حمل بار از مشهد به قروه ۵۵۸ ۶۸۷ ۸۵۵ ۱۲۰۸ ۱۵۷۸
هزینه حمل بار از مشهد به قزوین ۳۸۷ ۴۸۸ ۶۱۹ ۹۰۰ ۱۲۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به قشم ۷۰۸ ۸۳۹ ۱۰۰۸ ۱۴۴۸ ۱۸۴۸
هزینه حمل بار از مشهد به قصرشیرین ۶۸۸ ۸۶۹ ۱۱۳۸ ۱۵۳۸ ۲۰۶۸
هزینه حمل بار از مشهد به قم ۳۸۸ ۴۷۸ ۶۰۰ ۸۴۸ ۱۱۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به قوچان ۱۶۹ ۲۰۹ ۲۶۹ ۳۸۹ ۵۲۹
هزینه حمل بار از مشهد به کازرون ۵۵۸ ۶۵۷ ۸۰۵ ۱۱۳۹ ۱۴۵۹
هزینه حمل بار از مشهد به کاشان ۴۰۸ ۵۰۵ ۶۳۹ ۹۲۷ ۱۲۷۹
هزینه حمل بار از مشهد به کاشمر ۲۲۹ ۲۷۸ ۳۵۹ ۵۲۷ ۶۳۹
هزینه حمل بار از مشهد به کامیاران ۶۶۸ ۸۲۹ ۱۰۳۹ ۱۴۳۷ ۱۸۷۹
هزینه حمل بار از مشهد به کرج ۳۲۷ ۴۳۸ ۵۷۹ ۸۲۹ ۱۱۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به کردکوی ۳۰۵ ۳۵۹ ۴۷۸ ۶۳۸ ۷۸۸
هزینه حمل بار از مشهد به کرمان ۴۱۸ ۵۲۹ ۶۶۸ ۹۶۷ ۱۱۷۸
هزینه حمل بار از مشهد به کرمانشاه ۶۰۹ ۷۵۸ ۹۱۸ ۱۲۳۸ ۱۶۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به کنارک ۷۴۸ ۸۶۷ ۱۰۲۸ ۱۴۲۹ ۱۸۳۹
هزینه حمل بار از مشهد به کنگاور ۵۳۸ ۶۶۸ ۸۳۸ ۱۲۰۵ ۱۶۱۰
هزینه حمل بار از مشهد به کهنوج ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۳۸ ۱۱۱۸ ۱۶۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به گالیکش ۲۶۸ ۳۱۸ ۳۷۹ ۵۴۸ ۷۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به گرگان ۲۹۹ ۳۶۵ ۴۴۸ ۶۰۵ ۷۶۸
هزینه حمل بار از مشهد به گرمسار ۳۰۵ ۳۹۸ ۵۱۸ ۹۷۹
هزینه حمل بار از مشهد به گرمه جاجرم ۲۸۷ ۳۸۷ ۴۸۹ ۶۷۸ ۹۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به گلپایگان ۴۷۷ ۵۶۷ ۶۷۸ ۹۵۷ ۱۶۵۸
هزینه حمل بار از مشهد به گناباد ۲۳۸ ۲۷۸ ۳۲۷ ۴۸۹ ۶۵۷
هزینه حمل بار از مشهد به گناوه ۷۱۵ ۸۳۷ ۱۰۲۵ ۱۴۱۷ ۱۸۸۸
هزینه حمل بار از مشهد به گنبدکاووس ۲۸۵ ۳۲۷ ۴۰۵ ۵۶۷ ۷۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به لار ۶۱۸ ۷۴۸ ۱۰۰۰ ۱۳۱۵ ۱۷۳۵
هزینه حمل بار از مشهد به لاهیجان ۴۵۸ ۵۲۷ ۶۳۸ ۹۰۵ ۱۳۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به لنگرود ۴۴۷ ۵۱۵ ۶۳۸ ۸۸۸ ۱۲۸۷
هزینه حمل بار از مشهد به ماکو ۷۴۷ ۸۳۷ ۹۸۷ ۱۴۰۸ ۱۹۶۵
هزینه حمل بار از مشهد به محلات ۴۵۷ ۵۵۹ ۷۰۸ ۹۶۷ ۱۲۵۷
هزینه حمل بار از مشهد به محمودآباد ۳۴۸ ۴۵۵ ۵۵۷ ۷۸۵ ۱۰۲۸
هزینه حمل بار از مشهد به مراغه ۵۸۵ ۶۷۵ ۸۶۷ ۱۲۵۸ ۱۶۵۷
هزینه حمل بار از مشهد به مرزبازرگان ۷۴۵ ۸۶۵ ۱۰۶۵ ۱۵۱۵ ۱۹۶۹
هزینه حمل بار از مشهد به مرزمیرجاوه ۶۰۵ ۷۱۸ ۸۶۸ ۱۲۵۷ ۱۷۱۸
هزینه حمل بار از مشهد به مرند ۶۰۰ ۷۱۷ ۸۸۹ ۱۲۰۸ ۱۷۳۵
هزینه حمل بار از مشهد به مریوان ۷۱۰ ۸۱۷ ۱۰۶۵ ۱۴۵۹ ۲۰۳۵
هزینه حمل بار از مشهد به مسجدسلیمان ۷۴۸ ۸۸۸ ۱۰۷۵ ۱۳۷۸ ۱۷۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به مشکین شهر ۶۰۵ ۷۱۷ ۸۸۷ ۱۲۴۷ ۱۷۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به مهاباد ۶۰۰ ۷۲۷ ۹۰۰ ۱۲۵۸ ۱۷۷۷
هزینه حمل بار از مشهد به ملایر ۴۸۵ ۶۰۰ ۷۳۹ ۱۰۵۷ ۱۴۷۵
هزینه حمل بار از مشهد به مهران ۶۶۹ ۸۱۹ ۱۱۱۵ ۱۴۵۸ ۲۰۶۸
هزینه حمل بار از مشهد به میاندواب ۶۰۰ ۷۲۸ ۹۰۰ ۱۲۸۵ ۱۷۴۸
هزینه حمل بار از مشهد به میانه ۵۱۰ ۶۰۵ ۷۴۸ ۱۱۰۳ ۱۵۴۸
هزینه حمل بار از مشهد به میل۷۳ ۷۰۵ ۵۰۵ ۶۲۷ ۸۶۸ ۱۲۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به میل۷۵ ۴۳۹ ۵۴۸ ۶۸۶ ۹۲۷ ۱۳۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به میناب ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۴۸ ۱۳۲۸ ۱۸۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به مینودشت ۲۶۵ ۳۱۷ ۳۷۹ ۵۴۸ ۷۱۵
هزینه حمل بار از مشهد به نائین قلعه رئیسی ۳۶۷ ۴۷۵ ۶۱۷ ۸۳۷ ۱۰۶۷
هزینه حمل بار از مشهد به نطنز ۴۵۷ ۵۳۸ ۶۵۷ ۹۵۵ ۱۳۰۰
هزینه حمل بار از مشهد به نقده ۶۰۵ ۷۷۷ ۹۸۷ ۱۳۸۷ ۱۹۱۵
هزینه حمل بار از مشهد به نکاء سهند ۳۰۵ ۳۷۹ ۴۷۶ ۶۱۵ ۸۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به نوشهر ۳۸۷ ۴۷۸ ۶۰۰ ۸۸۷ ۱۲۰۸
هزینه حمل بار از مشهد به نهاوند فارسان ۵۰۷ ۶۱۸ ۷۶۹ ۱۰۶۰ ۱۵۱۰
هزینه حمل بار از مشهد به نهبندان ۴۰۷ ۴۷۹ ۵۷۸ ۸۰۵ ۱۰۸۹
هزینه حمل بار از مشهد به نیریزشیراز ۵۰۹ ۶۲۸ ۷۸۵ ۱۰۷۷ ۱۴۵۸
هزینه حمل بار از مشهد به نیشابور ۱۷۹ ۲۱۹ ۲۶۸ ۳۷۸ ۴۸۸
هزینه حمل بار از مشهد به نیک شهر ۷۷۷ ۸۸۸ ۱۰۳۹ ۱۴۱۰ ۱۹۰۵
هزینه حمل بار از مشهد به هشت پر ۵۱۰ ۶۰۵ ۷۱۸ ۱۰۳۹ ۱۴۱۹
هزینه حمل بار از مشهد به هفت تپه ۷۳۸ ۸۷۵ ۱۰۸۷ ۱۴۴۷ ۱۸۷۵
هزینه حمل بار از مشهد بهف همدان عالیشهر ۴۶۷ ۵۸۴ ۷۲۵ ۱۰۰۰ ۱۳۳۸
هزینه حمل بار از مشهد به یاسوج ۶۱۹ ۷۴۵ ۹۱۷ ۱۲۸۸ ۱۷۲۹
هزینه حمل بار از مشهد به یزد ۳۸۸ ۴۷۵ ۶۰۵ ۸۵۹ ۱۰۶۹
هزینه حمل بار از مشهد به یزدان قائن ۳۷۲ ۴۵۷ ۵۴۸ ۷۶۸ ۱۱۳۹

تعرفه و قیمت‌تعرفه و قیمت‌

امتیاز شما

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

۱ دیدگاه در “تعرفه و قیمت‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سفارش تلفنی (ساعت 9 الی 21)